Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:

 1. spłatę kredytu mieszkaniowego,
 2. spłatę pożyczki hipotecznej,
 3. spłatę kredytów np.: gotówkowych, ratalnych, konsumpcyjnych, samochodowych,
 4. spłatę debetów i zadłużeń na kartach kredytowych, płatniczych,

W ramach kredytu 30% kwoty Kredytobiorca może przeznaczyć na dowolny cel nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Bank udziela kredytów konsolidacyjnych w złotych polskich na okres nie dłuższy niż 30 lat.

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym które jednocześnie:

 1. posiadają zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiadają obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu,
 4. posiadają zameldowanie na terenie Polski,
 5. posiadają źródło dochodów,
 6. zabezpieczą spłatę kredytu

Warunkiem udzielenia kredytu jest:

 • złożenie przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank dokumentów,
 • posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej,
 • posiadanie prawnego zabezpieczenia kredytu, zaakceptowanego przez Bank.

Kredyt oprocentowany jest według określonej w umowie zmiennej stopy procentowej, ustalanej Uchwałami Zarządu Banku. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o kredyt sporządzony według obowiązującego w Banku wzoru.

Do wniosku należy dołączyć wskazane przez Bank dokumenty spośród niżej wymienionych:

 1. dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów,
 2. dokumenty dotyczące prawnych form zabezpieczenia kredytu,
 3. zaświadczenia z Banków lub innych instytucji finansowych o posiadanych zobowiązaniach,
 4. inne dokumenty wymagane przez Bank konieczne do podjęcia decyzji kredytowej.