Kredyt odnawialny w ROR

Bank udziela kredytów odnawialnych osobom fizycznym posiadającym w Banku ROR Kredyty udzielane są w walucie polskiej.

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada ROR w Banku przez okres co najmniej 6 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym, zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał
 • przekazuje na ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty lub inne dochody
 • nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni
 • posiada udokumentowane źródło dochodów
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Kredyty udzielane są na okres ustalony w Umowie. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 80000,00 zł. Kwota kredytu określana jest indywidualnie w Umowie i jest uzależniona od wysokości wpływów /wpłat/ na ROR, przy czym nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy. Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, na maksymalny okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytu na kolejne 12 miesięcy, w tej samej wysokości, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu, pod warunkiem:

 • Kredytobiorca wyraził zgodę na przedłużenie okresu trwania umowy /nie dokonał pisemnej rezygnacji z kredytu
 • pobrana zostanie prowizja, zgodnie z Taryfą obowiązującą w Banku
 • na ROR wpływają regularnie /w określonej wysokości/ środki z tytułu udokumentowanych dochodów


Jeżeli Kredytobiorca nie spełnia warunków określonych wyżej Bank proponuje zmianę warunków kredytowania lub odmawia przedłużenia okresu trwania umowy. W przypadku odnowienia kredytu Bank może wymagać złożenia nowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Bank może wstrzymać odnowienie kredytu do czasu złożenia tego oświadczenia. W przypadku odmowy odnowienia kredytu lub zmniejszenia wysokości kredytu w kolejnym okresie obowiązywania umowy, Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku do końca dotychczasowego okresu obowiązywania umowy lub ustalić z Bankiem nowe warunki spłaty.

O zamiarze rezygnacji z ponownego zadłużenia się lub zmiany kwoty kredytu w ramach ROR, Kredytobiorca powiadamia pisemnie Bank w terminie 14 dni przed upływem każdego 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy.
 2. W przypadku:
 • emerytów - odcinek emerytury za ostatni miesiąc lub kopię decyzji organu przyznającego emeryturę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa emerytura
 • rencistów - odcinek renty za ostatni m-c oraz kopię decyzji organu przyznającego rentę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa renta i kopię decyzji organu przyznającego rentę

Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalane jest indywidualnie z Kredytobiorcą. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej

Korzyści:

 • Dla obecnych i nowych klientów
 • Możliwość wykorzystania w dowolnym momencie,
 • Udzielany w formie linii kredytowej
 • Tani sposób kredytowania
 • Maksymalny okres kredytowania nawet do 5 lat
 • Po okresie każdych 12 miesiącach automatyczne odnowienie kredytu bez konieczności podpisania aneksu
 • Możliwość wydatkowania kwoty na dowolny cel