Kredyt na remont (modernizację) domu, mieszkania

Kredyt przeznaczony jest na remont (modernizację) domu lub mieszkania.

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie:

1. zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty
2. pełną zdolność do czynności prawnych
3. obywatelstwo;

 • polskie i na stałe zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej
 • państwa obcego wraz z kartą stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości

4. udokumentowane źródło dochodów uzyskiwanych z tytułu;

 • zatrudnienia
 • emerytury lub renty
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywania wolnego zawodu
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • innych źródeł

Kredyt udzielany jest na okres do 10 lat. Maksymalna kwota kredytu wynosi 20-krotność dochodów netto Kredytobiorcy (można łączyć dochody współmałżonków). Wymagane jest rozliczenie kredytu w 60%.

Kredyt może być wypłacony w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w transzach zgodnie z harmonogramem prac remontowych. Do kwoty 10.000,00 zł. możliwość wypłaty jednorazowo. Dla kredytów wypłacanych w transzach następuje automatyczna karencja w spłacie kapitału. Karencja w spłacie trwa do momentu wypłaty ostatniej transzy jednak nie dłużej niż 6 m-cy. W okresie karencji w spłacie kapitału klient płaci odsetki miesięcznie od wykorzystanych kwot kredytu.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałami Zarządu Banku.

Podstawowe zabezpieczenie kredytu - hipoteka na nieruchomości. Możliwe jest przyjęcie podstawowego zabezpieczenia kredytu w innej formie niż ustanowienie hipoteki. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o kredyt sporządzony według obowiązującego w Banku wzoru.

Do wniosku należy dołączyć wskazane przez Bank dokumenty spośród niżej wymienionych:

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

 • odpis skrócony z ksiąg wieczystych
 • wycena nieruchomości sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę lub polisa ubezpieczeniowa.

Wycena nie jest konieczna w przypadku, gdy kwota kredytu nie przekracza 100.000,00 zł.

 • kosztorys lub harmonogram remontu (modernizacji)
 • Kosztorys remontu do kwoty 30.000,00 zł. może być sporządzony własnoręcznie. Powyżej 30.000,00 zł. kredytu musi być sporządzony przez osobę uprawnioną.
 • Dokumenty dotyczące dochodów
 • Inne dokumenty wymagane przez Bank