Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy

Istota i przeznaczenie produktu

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Posiadaczem może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku.
Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd. Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.
Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:
  • wniosek
  • dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości.

Korzyści dla Klienta
  • Nieograniczony dostęp do rachunku
  • Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem
  • Forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta
  • Informacja o stanie środków na rachunku za pomocą usługi SMS Banking
  • Dostęp do środków poprzez oddziały, bankomaty, Internet
  • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób
  • Dostęp do usług dodatkowych: zlecenia stałe, kredyt odnawialny, karty płatnicze
  • Dla pakietów SBL -Start i SBL Junior – rachunek bez żadnych prowizji i opłat.