Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Źródłem praw i obowiązków związanych z gwarantowaniem depozytów są przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Wysokość gwarancji BFG:

·kwota depozytu, która nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro gwarantowana jest w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

·osób fizycznych,

·osób prawnych,

·jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,

·szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

·Skarbu Państwa,

·Narodowego Banku Polskiego,

·banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,

·kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

·Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

·instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR,

·firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR,

·osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,

·krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

·funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

·otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

·jednostek samorządu terytorialnego,

·organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Zasady obliczania i wypłaty kwoty gwarantowanej:

·podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednego klienta w danym banku,

·w przypadku środków zgromadzonych na rachunkach wspólnych, limit gwarancji 100 000 euro przysługuje odrębnie każdemu ze współposiadaczy,

·niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych,

·wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl