Strategia ESG

W ramach Strategii ESG na lata 2024-2030 opartej na wybranych celach Agendy 2030 Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach stawia na rozwój trzech filarów biznesowych:

  • w obszarze środowiskowym (E) Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach stawia na zrównoważone finanse, czego celem ma być wzrost udziału aktywów zielonych zg. z Taksonomią uznanych jako GAR (Green Asset Ratio) w obligu kredytowym Banku.
  • w obszarze społecznym (S) Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach stawia na budowanie kapitału społecznego. Filar zrównoważone portfolio to postawienie w przyjętej perspektywie czasowej na budowę kultury organizacji ESG. Bank w ramach działań stawia m.in. na transparentność, digitalizację procesów, edukację i etyczne podejście do prowadzenia biznesu.
  • w obszarze zarządzania (G) Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach trzeci z filarów opiera na zarządzanie ryzykiem ESG i działaniach w obszarze Dobrych praktyk zarządzania ryzykami ESG (ryzyka ESG wg definicji zawartych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/2453 z dnia 30 listopada 2022 r.)

Filary Strategii ESG Banku oparte zostały m.in. na wyznaczeniu konkretnych celów, działań, KPI – wskaźników ilościowych i jakościowych przypisanych do filarów Strategii, wyzwań, metod komunikacji i odpowiedzialności pionów ze realizację filarów Strategii ESG. Strategia ESG zintegrowana została ze Strategią biznesową działania Banku.

Strategia ESG opiera się na założeniach Agendy 2030

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r i stanowi uniwersalny i ambitny plan rozwoju dla świata. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie możliwa tylko przy aktywnym zaangażowaniu się biznesu, instytucji finansowych i organizacji ze względu na skalę i poziom złożoności zagadnienia. Potrzebne są nie tylko te duże globalne wyzwania, ale nawet i te najmniejsze lokalne, aby cele mogły zostać osiągnięte. Każdy ma swoją rolę do odegrania, również nasz Bank, nasi pracownicy, klienci, kontrahenci. To jest nasza odpowiedzialność za świat, który zostawimy naszym dzieciom i wnukom. Czas na zdecydowane działania. Tu i teraz.

Dlatego Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach wspiera tezę, w myśl której Prowadzenie nowoczesnego biznesu, to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również odpowiedzialność za ludzi, jakość ich życia, za środowisko naturalne oraz naszą planetę. Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach jest budowanie długoterminowych relacji z klientami opartych o realizację wartości i komunikowanie celów wynikających z Agendy 2030. W naszych działaniach wspieramy cele wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są najbardziej spójne z naszą działalnością biznesową i na realizację których mamy największy wpływ jako instytucja finansowa.

W latach 2024-2030 będziemy realizować nasze cele strategiczne zgodnie z przyjętą przez bank strategią ESG opartą na trzech filarach strategicznych w myśl zasad Agendy 2030. Bank zakłada jednoczesną komunikację wszystkich 17 celów Agendy 2030 skupiając swoją uwagę na pięciu celach.