Rachunek bieżący

Istota i przeznaczenie produktu

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartą Visa Business oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku.

Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego.


Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

 • wniosek
 • dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • nakaz płatniczy na bieżący rok podatkowy wystawiony przez Urząd Gminy lub umowę dzierżawy.

Korzyści dla Klienta:

 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
 • Możliwość korzystania z bankowości internetowej
 • Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon, lub za pośrednictwem sms-a
 • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
 • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach