Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (DZ.U. Nr 22, poz. 121).

Rozporządzenie to umożliwia udzielanie przez Agencję pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na:

 • stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy,
 • udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i "klęskowych",
 • częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.

W oparciu o przepisy ww. rozporządzenia wydane zostało Zarządzenie Nr 23/2009 Prezesa ARiMR z dnia 4 marca 2009 r., zmieniające Zarządzenie Nr 24/2007 Prezesa ARiMR z dnia 29 maja 2007 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania" oraz "Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów" oraz "Zasad udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych.

Preferencyjne linie kredytowe:

 1. Symbol nIP - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
 2. Symbol nKZ - kredyt na zakup użytków rolnych.
 3. Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.
 4. Symbol nOR - kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa.
 5. Symbol nGP - kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.).
 6. Symbol nGR - kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
 7. Symbol nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu.
 8. Symbol nBR10 - kredyt na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolnych".
 9. Symbol nBR13 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce".
 10. Symbol nBR14 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce".
 11. Symbol nBR15 - kredytów na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa".
 12. Symbol nKL01 - kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 13. Symbol nKL02 - kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Więcej szczegółów na stronie www.arimr.gov.pl