Kredyt w rachunku bieżącym

Rachunek bieżący powinien być prowadzony w Banku przez okres przynajmniej 6 miesięcy. Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom gospodarczym bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu.

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania /limitu/. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy daje możliwość ponownego jej wykorzystania w okresie 12 miesięcy. Kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny 12 - miesięczny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku i dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych oraz podpisanego aneksu do umowy kredytowej.

Limit (wysokość) kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

  • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym
  • poziomu zdolności kredytowej
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
  • rodzaju i wartości zabezpieczeń

Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, ustalanej uchwałą Zarządu Banku.