Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt może być przeznaczony na:

  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, oraz pasz,
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec – maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
  • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
  • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • zakup paliwa na cele rolnicze

Kwota kredytu ustalana jest w zależności od ilości użytków rolnych (2000 zł na 1 ha użytków rolnych). Wypłata kredytu następuje jednorazowo, w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. Maksymalny okres kredytowania wynosi 1 rok. Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, ustalanej uchwałą Zarządu Banku.