Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Przedmiotem kredytu na finansowanie bieżącej działalności rolniczej mogą być w szczególności:

  • zakup środków do produkcji rolnej (np. zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pasz treściwych i objętościowych, koncentratów, inwentarza żywego, paliwa na cele rolnicze)
  • bieżące remonty i naprawy
  • sprzedaż towarów
  • rozliczenia z kontrahentami
  • zapasy

Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach. Maksymalny okres kredytowania wynosi 3 lata. Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej.