Kredyt inwestycyjny komercyjny

Kredyt udzielany jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

  • zakup gruntu i terenu
  • zakup budynków i budowli
  • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli
  • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
  • zakup wyposażenia
  • zakup innych środków trwałych

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako kredyt średnioterminowy lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach. Każda splata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć okres karencji. Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, ustalanej uchwałą Zarządu Banku.