Rachunek pomocniczy

Istota i przeznaczenie produktu

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku. Środki gromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej.

Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunku odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego.

Korzyści dla Klienta:

  • Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)
  • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • Możliwość korzystania z bankowości internetowej
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych