Rachunek bieżący

Istota i przeznaczenie produktu
Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku. Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartą Visa Business oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku.

Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

 • wniosek
 • dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji
 • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON)
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
Korzyści dla Klienta:
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
 • możliwość korzystania z bankowości internetowej
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon, lub za pośrednictwem sms-a
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
 • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
 • dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach