Podręczny kredyt obrotowy

Kredyt umożliwia Klientom pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – proste finansowanie z szybką decyzją kredytową i ograniczonymi formalnościami.

Kredyt przeznaczony jest na:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolnikom od co najmniej 12-stu miesięcy, zaliczanych do sektora mikro oraz MSP,
  • podmiotów, które prowadzą rachunek bieżący od co najmniej 6-ciu miesięcy w Banku lub przeniosą rachunek z innego banku (z udokumentowaną 6-cio miesięczną historią lub opinią bankową, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością 12-sto miesięczną).

Warunkiem udzielenia kredytu jest nie posiadanie przez wnioskodawcę innego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
Minimalna kwota kredytu nie powinna być niższa od 5 000,00 zł, przy czym dopuszcza się udzielenie kredytu w niższej kwocie. Maksymalną kwotę kredytu ustala się jako jednokrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek (liczonych z ostatnich 6-ciu miesięcy, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością z ostatnich 12-stu miesięcy) , do kwoty nie wyższej niż 30.000,00 zł.

Wykorzystanie kredytu następuje poprzez dokonywanie operacji w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunku (w ciężar przyznanego limitu kredytowego).
Kredytu udziela się na okres 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych i pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz weryfikacji obrotów na rachunku.

Odsetki od kredytu naliczane są na koniec miesiąca kalendarzowego wyłącznie od wykorzystanego limitu kredytowego, a spłata ich następować będzie z rachunku bankowego ostatniego dnia miesiąca z wpływów na rachunek, bądź w ciężar przyznanego limitu kredytowego. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.