Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Przedmiotem kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej mogą być:

  • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej
  • należności
  • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej

Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach. Maksymalny okres kredytowania wynosi 3 lata. Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, ustalanej uchwałą Zarządu Banku.