Rachunki
Rachunek bie┐▒cy

Istota i przeznaczenie produktu

achunek bie´┐Ż´┐Żcy przeznaczony jest dla osób prawnych i podmiotów prowadz´┐Żcych dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż, a tak´┐Że organizacji spo´┐Żecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzysze´┐Ż oraz osób fizycznych prowadz´┐Żcych dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż. Rachunek bie´┐Ż´┐Żcy s´┐Żu´┐Ży do gromadzenia ´┐Żrodków pieni´┐Żnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozlicze´┐Ż zwi´┐Żzanych z jego dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż, która mo´┐Że mie´┐Ż charakter gospodarczy b´┐Żd´┐Ż organizacyjny.

Posiadacz rachunku mo´┐Że ustanowi´┐Ż pe´┐Żnomocnika (pe´┐Żnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie okre´┐Żlonym w tre´┐Żci pe´┐Żnomocnictwa przez posiadacza rachunku. Rachunek bie´┐Ż´┐Żcy pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych ´┐Żrodków pieni´┐Żnych dzi´┐Żki niemu istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyp´┐Żaty gotówki z bankomatów kart´┐Ż Visa Business oraz prowadzenie rozlicze´┐Ż bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomoc´┐Ż systemu SWIFT). Posiadacz mo´┐Że wystawi´┐Ż dyspozycje rozliczeniowe do wysoko´┐Żci ´┐Żrodków b´┐Żd´┐Żcych na rachunku.

´┐Żrodki gromadzone na rachunku bie´┐Ż´┐Żcym podlegaj´┐Ż oprocentowaniu w wysoko´┐Żci okre´┐Żlonej Uchwa´┐Ż´┐Ż Zarz´┐Żdu Banku wed´┐Żug zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa si´┐Ż na koniec kwarta´┐Żu kalendarzowego.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

 • wniosek
 • dowód osobisty, lub inny dokument to´┐Żsamo´┐Żci
 • za´┐Żwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej, koncesj´┐Ż albo o´┐Żwiadczenie o podj´┐Żciu dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej, która nie podlega zg´┐Żoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji
 • za´┐Żwiadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON)
 • decyzj´┐Ż o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

Korzy´┐Żci dla Klienta:

 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych ´┐Żrodków pieni´┐Żnych
 • ´┐Żatwy dost´┐Żp do ´┐Żrodków poprzez sie´┐Ż bankomatów oraz mi´┐Żdzynarodowe karty p´┐Żatnicze
 • Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż korzystania z bankowo´┐Żci internetowej
 • Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż uzyskania informacji o stanie ´┐Żrodków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon, lub za po´┐Żrednictwem sms-a
 • Prowadzenie rozlicze´┐Ż bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomoc´┐Ż systemu SWIFT
 • Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż ustanowienia Pe´┐Żnomocnika do rachunku
 • Dyspozycje z´┐Żo´┐Żone do godziny okre´┐Żlonej w Umowie Bank wykonuje ju´┐Ż w tym samym dniu, dyspozycje z´┐Żo´┐Żone pó´┐Żniej nast´┐Żpnego dnia roboczego.
 • Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż skorzystania z kredytu w rachunku bie´┐Ż´┐Żcym
 • Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż lokowania nadwy´┐Żek finansowych na lokatach
Wyszukiwarka
Newsletter
Chcesz byŠ informowany o promocjach i nowoÂciach? Wpisz swˇj email.
Kurs walut
Waluta Kurs Âr. NBP
EUR
4,3656
USD
3,9408
GBP
4,7654
CHF
4,0227
iloŠ wizyt: 0001352
© Spˇ│dzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010