Aktualności

dodano: 2018-05-24

Komunikat RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO). Dlatego też pragniemy zaprezentować kilka informacji uszczegóławiających te zasady.

Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

1. Kto jest odpowiedzialny za Państwa Dane
Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, z którym można się kontaktować:
- osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku
- pisemnie na adres centrali: Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, ul. Bankowa 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce
- mailowo lub telefonicznie: sbl.skalmierzyce@post.pl, 62 762 1266
Bank cały czas dbając o dobro Państwa danych, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiązującą literą prawa, a który wraz z wejściem w życie RODO automatycznie zostanie zarejestrowany jako IODO.
Z obecnym ABI, pełniącym obowiązki IODO można się kontaktować:
- pisemnie na adres centrali: Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, ul. Bankowa 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce
- mailowo: iodo@sblskalmierzyce.com.pl

2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane
Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.
Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, monitoring kredytowy, obsługa płatności, czy obsługa ubezpieczeń.
Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.
W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.
Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.
Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnych do których należą przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz jak każde inne przedsiębiorstwo Bank podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.
Ponadto Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.

3. Prawa Klienta
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.
Dane mogą i są przetwarzane:
- w celu realizacji umowy,
- na podstawie litery prawa,
- na podstawie zgody klienta.
Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.
W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Komu dane są przekazywane
Dane są przekazywane podmiotom z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich:
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Narodowy Bank Polski,
- SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- Spółdzielczy System Ochrony z siedzibą w Poznaniu,
- Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
- Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,
- SoftNet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie,
- VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
- Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,
- WTUŻiR Concordia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- Concordia Polska TUW S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych klientów do Państw trzecich.

5. Czas przetwarzania
Czas przetwarzania generalnie zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:
- Prawa bankowego
- Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
- Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
- Kodeks cywilny


Wyszukiwarka
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4,2917
USD
3,8792
GBP
5,0081
CHF
3,9126
ilość wizyt: 000220
© Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010